Misyon

Gençleri Avrupa çalışmalarının tüm yönleriyle bütünleştiren uluslararası bir merkez olmak;

Gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını ve etkisini ve aynı zamanda tüm politika alanlarında gençliğe özgü ihtiyaçların tanınmasını teşvik eden elverişli bir ortamı teşvik etmek ve savunmak;

Irk, etnik köken, renk, cinsiyet, engellilik, özel ihtiyaçlar, sosyo-ekonomik durum, medeni durum, dil, dini inanç veya siyasi görüşe bakılmaksızın, gençleri işbirliği yapmaya teşvik ederek Avrupa gençlik hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak.

Gençlerin gelişiminde gençlerin seslerini ve faaliyetlerini harekete geçirmek, harmanlamak, uygulamak, ele almak, meşrulaştırmak, kullanmak ve önceliklendirmek için bir ana gençlik platformu olarak hizmet etmek;

Türkiye ve Avrupa'da gençlere çok sesliliğin bir parçası olarak hizmet etmek ve gerektiğinde Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında gençlik geliştirme stratejilerini ilerletmek ve hızlandırmak için işbirliğini teşvik etmek ve genişletmek

Gençlik çalışmaları, geliştirme, veri toplama, izleme, analiz etme ve yaymanın yanı sıra gençliğin önderliğindeki kalkınmada deneyimlerin ve en iyi uygulamaların değişimine ilişkin bilgi merkezi olarak hizmet etmek;

Gençlerin Avrupa ve Türkiye gençlik gelişimi gündemlerine ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada kilit bir rol oynayabilmeleri için proje planları ve kampanyaların yanı sıra web siteleri ve çevrimiçi kaynaklar oluşturmak.

Vizyon

Gençlerin işlerde, kariyerlerinde, kendi kendine yeterlilikte ve yetişkinlikte başarılı olmalarının yanı sıra, toplulukları tarafından yeteneklerine saygı duyulmasını sağlamak için bir dizi eğitim, öğretim ve yaşam becerileri öğrenme fırsatları sağlamak.